Algemene voorwaarden Zotte Lotte

Zotte Lotte organiseert kinderfeestjes en entertainment (hierna: ‘arrangement(en)’) voor kinderen. De algemene voorwaarden van Zotte Lotte zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te scheppen tussen de contract sluitende partij (hierna: ‘wederpartij’) en Zotte Lotte. We willen er graag een groot feest van maken, dus het is beter om de volgende zaken even op een rijtje te zetten:

Artikel 1 Toepassing

1.1 De algemene voorwaarden van Zotte Lotte zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Zotte Lotte worden gedaan. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die door Zotte Lotte worden gesloten.
1.2 De algemene voorwaarden van Zotte Lotte zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.
1.3Zotte Lotte vermeldt bij aanvang van enige tussen haar en een andere partij te sluiten overeenkomst uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn en stelt deze aan de wederpartij ter hand. De wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van Zotte Lotte vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij schriftelijk en gemotiveerd de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden door de wederpartij van de hand worden gewezen.

Artikel 2 Betaling

2.1 De wederpartij is gehouden na afloop van het door Zotte Lotte aangeboden arrangement  het overeengekomen bedrag te betalen.
2.2 Zotte Lotte kan van de wederpartij verlangen een aanbetaling te doen.

Artikel 3 Overige verplichtingen

3.1 Zotte Lotte is verplicht het arrangement te verlenen zoals dat tussen Zotte Lotte en de wederpartij is overeengekomen.
3.2 Het arrangement dient plaats te vinden op de tussen partijen overeenkomen datum en op het tussen partijen overeengekomen tijdstip.
3.3 Als gevolg van onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat Zotte Lotte niet in de gelegenheid is het overeengekomen arrangement te leveren (voorbeelden: ziekte, noodsituatie). Alsdan zal Zotte Lotte zo spoedig mogelijk in overleg treden met de wederpartij.
3.4 De wederpartij is verplicht tot afname van het arrangement, waarop de overeenkomst tussen wederpartij en Zotte Lotte betrekking heeft.
3.5 Indien de wederpartij door onvoorziene omstandigheden het overeengekomen arrangement niet kan afnemen, dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een dag voorafgaand aan de overeengekomen datum, schriftelijk te worden gemeld. Zotte Lotte zal proberen een oplossing te vinden die voor beide partijen bevredigend is.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Zotte Lotte is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige door de wederpartij geleden schade, tenzij er zijdens Zotte Lotte sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.
4.2 Zotte Lotte is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de wederpartij zou kunnen worden geleden, ten gevolge van handelen of nalaten van een ten verzoek van Zotte Lotte ingeschakelde werknemer, hulppersoon, ouder of contractspartner.
4.3 Zotte Lotte is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de wederpartij zou kunnen worde geleden, ten gevolge van handelen of nalaten van een ten verzoek van wederpartij ingeschakelde werknemer, hulppersoon, ouder of contractspartner.
4.4 Zotte Lotte is in geen geval aansprakelijk voor enige door de wederpartij geleden letsel, tenzij er zijdens Zotte Lotte sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.

Artikel 5 Privacy

5.1 Zotte Lotte acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Hierbij houdt Zotte Lotte zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Dit betekent dat Zotte Lotte:
5.1.1De verzameling van persoonsgegevens beperkt zich tot alleen de persoonsgegevens die Zotte Lotte nodig zal hebben om een arrangement te laten slagen. De persoonsgegevens die Zotte Lotte verzamelt zijn uw naam, adres, e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om met u te communiceren over het arrangement en te zorgen dat Zotte Lotte de juiste locatie heeft. Verder zal Zotte Lotte een aantal gegevens van uw dochter/zoon verzamelen om het arrangement op de juiste manier te kunnen organiseren. Gegevens die hiervoor van belang zijn is de leeftijd van uw dochter/zoon en de voorkeur van het thema.
5.1.2 Zotte Lotte gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceert deze niet aan anderen.
5.1.3 De persoonsgegevens worden bewaard om in de toekomst u persoonlijk per e-mail op de hoogte te kunnen brengen van Zotte Lotte haar nieuwe diensten en arrangementen. Zotte Lotte houdt zich aan een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
5.2 Bij deelname aan een door Zotte Lotte georganiseerd arrangement gaat de wederpartij akkoord met het gebruik van beeldmateriaal, opgenomen tijdens de arrangementen. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
5.2 Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Artikel 6 Klachten

6.1 Eventuele klachten, van welke aard dan ook, dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk bij Zotte Lotte te worden ingediend. Het indienen van een klacht geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de prijs van het arrangement.

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Zotte Lotte, www.zottelotte.com.